Historik

Färdigt bygge 1983

En historik från bygglov till idag

1977, Bygglov söks. “Nybyggnad bostadshus, vård- och servicecentral, lokalt affärscentrum samt garage”
1979, Kvarteret Rektangeln 21 börjar byggas och ägs av Stockholms stad
1981, Ringen Centrum byggs klart. Bostadshusen påbörjas
1982-83, Ringen Centrum öppnar. Bostadsdelen byggs klart och ägs av Familjebostäder
2006, Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 bildas
2007, Ringen Centrum säljs av Centrumkompaniet (Stockholms stad) till Boultbee
2008, Fastigheten delas i två och 15 maj förvärvar föreningen bostadsdelen
2011, Föreningen byter namn till Rektangeln 22. AMF Fastigheter köper Ringen Centrum
2012, Ett nytt ventilationssystem installeras i bostadsdelen
2013, Bygglov för inglasning av balkonger. Sopsugen installeras
2015, Foodcourten Teatern byggs
2016, Stora entrén Götgatan 100-130 får ett ordentligt ansiktslyft
2017, Belysningen i föreningen börjar bytas ut
2020, Odlingslådor anläggs, gården får tre nya grillar, nya cykelställ och cykelmekstation, tre gatuentréer renoveras
2022, Skänkis öppnar, gemensam el införs
2023, Ringen Centrum bygger om, gymmet öppnar, berså med bärbuskar anläggs, 40-årsjubileum.

____________________________________
Turbulensen i samband med bostadsrättsföreningens bildande fram till 2008
Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 bildades under år 2006 i syfte att förvärva fastigheten Rektangeln 22. Ägare av fastigheten var vid denna tidpunkt Stockholms Stad. Under år 2007 sålde Stockholms Stad fastigheten vidare till det engelska bolaget Boultbee. I februari 2008 meddelade Boultbee att de hade för avsikt att avyttra bostadsdelen av fastigheten Rektangeln 21. Boultbee delade upp fastigheten och skapade en ny tomträtt Rektangeln 22 som omfattade endast bostadsdelen. Styrelsen förhandlade med Boultbee om villkoren för att få förvärvet och fastställde en ekonomisk plan vilket var ett krav för att föreningen skulle kunna köpa fastigheten.

Vid en extra föreningsstämma den 9 april beslutades om förvärv av tomträtten till fastigheten Rektangeln 22. Information om den ekonomiska planen lämnades innan beslutet om köpet fattades med 314 ja-röster mot 4 nej-röster. Köpet genomfördes genom att Boultbee före transaktionen sålt tomträtten till ett helägt dotterbolag, som sedermera kom att heta Förvaltnings AB RingRekt, och som sedan såldes till föreningen. Därefter transporterades fastighetsköpet vidare på föreningen.
Själva affären genomfördes den 15 maj 2008. Föreningsstyrelsen, som hade beslutat att behålla Förvaltnings AB RingRekt som ett dotterbolag till föreningen, utsåg den 15 maj Stefan Landgren, Gunnar Göranzon, Domingo Arouni och Tony Thorén till styrelseledamöter i RingRekt. Stefan Landgren utsågs till ordförande i bolaget.

Syftet med att behålla bolaget var att hantera en betydande del av föreningens verksamhet genom RingRekt. Bolaget anställde för föreningens räkning några personer för fastighetens skötsel. Därutöver träffade RingRekt anställnings- eller uppdragsavtal med flera av styrelseledamöterna i RingRekt eller med deras bolag för utförandet av det löpande arbetet i bolaget.

Den 15 maj ingicks även ett nioårigt avtal mellan föreningen, RingRekt och Bricks, Brickstone Facility Management AB, rörande ekonomisk och teknisk förvaltning avseende fastigheten. Förutom att reglera den tekniska och ekonomiska förvaltningen innebar avtalet även att föreningen senare skulle åta sig att under vissa villkor upplåta föreningens råvindar med bostadsrätt till Bricks och samt att Bricks skulle få rätt att renovera föreningens hyresrättslägenheter mot att erhålla en större del av vinsten när hyreslägenheterna därefter skulle upplåtas med bostadsrätt.

Bricks förvärvades i juni 2008 av det nybildade bolaget Ecoland Sverige AB som ett dotterbolag. Ecoland hade redan under maj månad vänt sig till en grupp investerare med ett erbjudande om att investera i Ecoland. Erbjudandet innebar att investerarna i Ecoland, genom dotterbolaget Bricks, skulle kunna erhålla god avkastning på sitt investerade kapital genom den vinst som skulle uppstå när Bricks skulle exploatera och sälja bostadsrättsföreningen Rektangeln 21:s hyreslägenheter och råvindar. Information om Ecolands samröre med föreningen genom Bricksavtalet hade inte lämnats till föreningens medlemmar som därför inte hade haft möjlighet att fatta beslut om lämpligheten i detta.

Den 16 maj ingick föreningen via dotterbolaget RingRekt ett konsultavtal med en underkonsult i anledning av ombyggnad och modernisering av föreningens fastighet. Enligt avtalet skulle underkonsulten hjälpa föreningen med att bl.a. utforma anbudsförfrågningar.

I början av juni lämnade föreningen tillsammans med bl.a. företrädare för Ecoland ett bud till Boultbee om att förvärva tomträtten till fastigheten Rektangeln 21 som omfattade Ringens Köpcentrum. Den 16 juni hölls ordinarie föreningsstämma där frågorna om styrelsens förslag till årsredovisning, revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2006/2007 bordlades. Stämman beslutade att styrelsen för år 2008 skulle erhålla ett sammanlagt arvode om 164 000 kronor för utfört arbete i föreningens styrelse. Därutöver beslutades inte om att någon ytterligare ersättning skulle utgå för föreningsarbete.

På stämman informerade styrelsen medlemmarna om att Ringens Köpcentrum var till salu. Styrelsen föreslog stämman att föreningen skulle förvärva Ringens Köpcentrum tillsammans med Ecoland och andra intressenter. Detta förslag fanns inte med i kallelsen till stämman vilket är ett krav enligt reglerna och det saknades dokumenterat underlag för beslutet. Stämman beslöt att ställa sig positiv till förslaget och uppdrog åt styrelsen att ta fram ett fullständigt beslutsunderlag i god tid innan en ny extrastämma där medlemmarna skulle kunna ta ställning till förslaget.

Den 26 juni hölls extra föreningsstämma. Frågan om årsredovisning, revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet togs nu upp till beslut. Styrelsen hade uppdragit åt Ulf Strauss, Ernst & Young, som hade valts till ordinarie revisor den 16 juni, att lämna en revisionsberättelse för år 2006/2007. Skälet till detta var att styrelsen ansåg att det förelåg formaliafel vid överlämnandet av sittande revisor Anita Bernhardssons revisionsberättelse. Stämman godkände styrelsens åtgärder i samband med revisionen samt godkände önskemål framfört på sittande stämma att båda revisionsberättelserna skulle ingå i stämmomaterialet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006/2007.

Därefter hölls omröstning rörande styrelsens förslag om förvärv av Ringens Köpcentrum tillsammans med bl.a. företrädare för Ecoland. Styrelsens beslutsunderlag i frågan hade lämnats till medlemmarna dagen innan stämman. Utfallet vid omröstningen blev att en enkel majoritet av medlemmarna på stämman röstade ja till förslaget. På stämman diskuterades om detta beslut verkligen var i enlighet med bostadsrättslagens regler samt, om så var fallet, om inte stämman måste fatta beslutet med 2/3 majoritet. Boultbee meddelade senare under sommaren att de dragit tillbaka sitt erbjudande om att sälja Ringens Köpcentrum.

I juli månad 2008 avgick Gunnar Göranzon som styrelseledamot i föreningens bolag RingRekt samt som ordförande för föreningen och lämnade styrelsen. Styrelsen valde då Leif Ladeby till ordförande. Gunnar Göranzon ville utreda om en medlem i styrelsen hade haft ett eget intresse i Ecolands Sverige AB vilket betydde att han kunde ha varit jävig vid handläggningen dels av föreningens avtal med Bricks, dels vid frågan om förvärvet av Ringens Köpcentrum. Gunnar Göranzon fick dock inte gehör för att en sådan utredning skulle ske.

Under september/oktober genomförde Leif Ladeby en utredning i frågan om eventuellt jäv. Den 2 oktober skickades en begäran till styrelsen om att en extrastämma skulle hållas för att medlemmarna skulle kunna ta ställning till ett förslag om att välja en ny styrelse. Begäran undertecknades av 17 % av föreningens medlemmar. Vid styrelsemöte den 10 oktober, som sammankallats i anledning av begäran om extrastämma, entledigade styrelsen Leif Ladeby som ordförande och utsåg i stället Gun Svensk till ny ordförande.

Efter beslut om husrannsakan i oktober 2008 beslagtog Ekobrottsmyndigheten föreningens och RingRekts bokföringsmaterial. Beslaget skedde hos Bricks, som bl.a. hade i uppdrag att hantera och utföra bokföringen både för föreningens och för RingRekts räkning.

Den 6 november hölls en extrastämma för att rösta om ett förslag till ny styrelse. Medlemmarna godkände valberedningens förslag till ny styrelse som bestod av Carl-Ejnar Blesser, Shabab Asgari, Cecilia Ljunggren, Linnéa Öst, Tom Pollars, Peter Grödinger med suppleanterna Göran Ek och Birgitta Löfgren. Som ny ordförande valdes Leif Ladeby.

Under tiden efter det att styrelsen tillträdde den 6 november fram till verksamhetsårets slut har styrelsen övertagit den löpande verksamheten och påbörjat en genomgång av gällande avtal och offerter. Styrelsen har organiserat upp föreningens arbete i arbetsgrupper samt påbörjat utredning rörande fastighetens underhållsbehov. En genomgång av medlems- och pantsättningsregistret har påbörjats samt utredning av föreningens utestående juridiska frågeställningar, inklusive en genomgång av ingångna avtal.
I slutet av verksamhetsåret 2008 påbörjade styrelsen arbetet med att avveckla och överföra RingRekts olika förbindelser i syfte att sedan kunna helt avveckla detta bolag. Styrelsen påbörjade också arbetet med att reda ut hanteringen av föreningens och RingRekts verksamhet under året och kunde då konstatera att dessa utredningar inte skulle kunna bli klara under år 2008. Utredningsarbetet har därför fortsatt under våren 2009.

Viktiga händelser efter utgången av verksamhetsåret.
Styrelsen som utsågs den 6 november har ifrågasatt giltigheten av det ingångna förvaltningsavtalet med Bricks, dels på grund av att avtalet varit ägnat att bereda otillbörlig fördel åt Bricks och dess ägare Ecoland Sverige AB till nackdel för föreningen och dess medlemmar, dels på grund av att en styrelseledamot kan ha varit jävig vid tidpunkten för handläggningen av avtalet och därmed kan ha haft egna mot föreningen stridande intressen av att avtalet med Bricks skulle komma till stånd. Efter verksamhetsårets utgång har Bricks i mars 2009 på eget initiativ hävt förvaltningsavtalet med föreningen. Föreningen har under våren 2009 ingått avtal med SBC om ekonomisk förvaltning.
Styrelsen har utrett de andra avtal som ingåtts under verksamhetsåret 2008 och har därmed bl.a. kunnat konstatera att föreningens avtal med föreningens underkonsult i anledning av ombyggnad av fastigheten har ingåtts utan att andra anbud tagits in. Ersättningsnivån till underkonsulten, drygt 5 miljoner kronor, har inte beslutats om i föreningens dåvarande styrelse och den nya styrelsen har funnit det anmärkningsvärt att ca.1,7 miljoner kronor betalats ut från föreningen till underkonsulten redan den 13 maj 2008, dvs. innan föreningen tog över fastigheten Rektangeln 22 och innan avtalet mellan föreningen och underkonsulten skrevs under. Ett utlåtande har tagits in från Hifab, ett av Sveriges ledande byggkonsult-företag, som utvärderat underkonsultens arbete. Hifab har värderat kostnaden för arbetet till mindre än 15 % av vad som betalats för uppdraget. Styrelsen har därför under våren 2009 begärt återbetalning av underkonsultens arvode eftersom avtalet har varit ägnat att på ett otillbörligt sätt gynna underkonsulten till nackdel för RingRekt och föreningen.

Styrelsens utredningar visar vidare att en utbetalning på drygt 1 miljon kronor har skett i september 2008 från föreningen till ett närstående bolag till Bricks utan att det funnits något avtalsförhållande eller annat fordringsförhållande mellan föreningen och det närstående bolaget till Bricks. Då det inte har funnit något skäl till att denna utbetalning gjorts har styrelsen våren 2009 krävt att beloppet ska betalas tillbaka till föreningen. Därutöver har föreningen, utan att ha något underliggande avtalsförhållande, i september 2008 betalat ut drygt 1 miljon kr som betalning för Ecolands advokatkostnader i samband med den tilltänkta Köpcentrumaffären. Styrelsen har begärt att betalningen ska gå tillbaka till föreningen.

Styrelsens utredningar visar slutligen att de ersättningar som utbetalats till tidigare styrelsemedlemmar för de tjänster de utfört för föreningen under år 2008 har uppgått till ca 2,82 miljoner kronor inklusive moms och sociala avgifter. Dessa ersättningsnivåer har inte beslutats om av föreningsstämman och det har inte återfunnits några underlag för att anbud har tagits in vid tillsättandet av dessa tjänster. En del av ersättningen har utbetalats för arbete som utförts innan fastigheten tillträddes den 15 maj 2008. Den största delen av ersättningen avser normalt styrelsearbete. Beslut om ersättningarna har inte godkänts av någon behörig instans.

Tiden efter turbulensen
Sedan den turbulenta starten för bostadsrättsföreningen har den vunnit alla juridiska tvister gentemot tidigare styrelseledamöter samt bolag. Alla historiska juridiska tvister är avslutade. Föreningen har nu en stabil ekonomi, en styrelse som årligen får ansvarsfrihet och där verksamheten drivs på ett ansvarsfullt och framåtsyftande sätt.

Ovanstående beskrivning finns tydligt redovisad för att nuvarande och blivande boende ska känna sig trygga med vad som hände i historien, och att det numera endast är historia.