Vattenskador

Fastigheten har drabbats av ett antal olika typer av vattenskador under senare år. Tyvärr har följden blivit en kraftigt förhöjd självrisk från försäkringsbolaget. I praktiken innebär att många vattenskador direkt och helt belastar föreningens ekonomi dvs det är vi medlemmar som får betala i slutänden. Det ligger i var och ens intresse att ta ansvar för att hålla nere även dessa kostnader.

Som medlem i vår brf har du ett omfattande ansvar för skicket i dina våtrum. Du har underhållsansvaret. Som bostadsrättsinnehavare är du även ansvarig för alla arbeten och åtgärder som utförs i lägenheten, dvs även arbete utfört av hantverkare som anlitats av medlemmen.

Det betyder att ett illa utfört arbete eller annan åtgärd som orsakar skada som belastar föreningen eller tredje part ekonomiskt, kan föreningen komma att vidaredebitera dessa kostnader mot den medlem som är vållande till skadan. Det finns alltså all anledning att vara uppmärksam och noga med alla åtgärder som rör vatteninstallationer i kök och våtrum.