Föreningsstämman

Stämma 2023

Föreningsstämma hålls tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång. Extra stämmor kan utlysas när det finns skäl för det.

Vanligtvis har föreningen stämma i maj månad och då beslutas framförallt om årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer samt valberedning. Eventuella förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna beslutas också om. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Kallelse till ordinarie och extrastämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Här nedan hittar du de senaste justerade protokollen från ordinarie och extra föreningsstämmor.