Trivselregler

För att vi alla som bor här i Brf Rektanglen 22 ska trivas är det viktigt att vi:

  • Har ett positivt och öppet sätt mot varandra
  • Respekterar varandra och inte minst det faktum att vi alla är olika
  • Tänker på våra grannar när det är dags för trevligheter
  • Hjälper till att ta vara på fastigheten och är mån om våra gemensamma ytor, inne som ute
  • Tar chansen att medverka när föreningen kallar till "fixardagar"
  • Inte minst följer vi alla våra stadgar och dessa trivselregler.

Trivselreglerna gäller självklart och lika mycket både för bostadsrättshavare och hyresgäster och naturligtvis alla i familjen samt de gäster som är på besök. Som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst är du även ansvarig för eventuella andrahandshyresgäster och inneboende liksom hantverkare som utför arbete för din räkning och olika leverantörer som besöker dig.

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Först uppmanar föreningen den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen trots uppmaning inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Innehållsförteckning:
1. Om allmän aktsamhet
2. Om säkerhet
3. Om gemensamma kostnader
4. Balkonger och uteplatser
5. Loftgångar
6. Gården
7. Matning av fåglar
8. Tvättstuga
9. Lägenhetsförråd
10. Rökning
11. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
12. Avfallshantering
13. Husdjur
14. Buller och störningar
15. Andrahandsupplåtelse, korttidsuthyrning och inneboende
16. Lägenhetsunderhåll
17. Förändringar i lägenheten
18. Om du tänker flytta

1. Om allmän aktsamhet
a) Visa grannarna hänsyn och använd sunt förnuft.
b) Var aktsam om våra gemensamma utrymmen och tillgångar, både inne och ute.
c) Om en skada inträffar i huset ska du kontakta fastighetsförvaltaren genom att göra en felanmälan. Information finns på hemsidan och är anslaget i porten.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in okända i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.
c) Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.
d) Meddela grannar eller föreningen om du är bortrest en längre tid. Det underlättar för föreningen vid nödvändiga reparationer eller underhåll.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar eller kontakta fastighetsskötaren, se punkt 16. Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Balkonger och uteplatser
Blomlådor ska ovillkorligen placeras innanför balkongräcket.
Din balkong eller uteplats får inte användas för
a) Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Inte heller för brandfarliga föremål som bensin eller dylikt.
b) Skakning av mattor, sängkläder mm.
c) Grillning med kol, briketter, ved, gasol eller liknande som ger öppen låga. Elgrill kan vara tillåtet på balkong/uteplats men enbart om grannar inte störs.

5. Loftgångar
Loftgång tillhör trapphus och är gemensamt utrymme. På loftgångar gäller följande:
a) De ska hållas fria från alla föremål som kan försvåra utrymning, se punkt 11.
a) Endast väggfasta bord får finnas. Dessa skall fällas ner när de inte används, stolar ska förvaras i lägenheten.
b) Blomlådor ska placeras in mot loftgången.
c) Ingen grillning får förekomma.
d) Mattor, sängkläder o dyl får inte skakas.

6. Gården
a) Gården och grillplatsen får gärna användas för privata arrangemang. Släng ev matsopor i sopnedkasten dvs inte i papperskorgarna då det lockar både fåglar och råttor.
b) Det är inte tillåtet att använda marschaller inom fastigheten.
c) Det är inte tillåtet att fyra av smällare eller raketer på gården.
d) Bollspel får endast förekomma på basket- och fotbollplan samt Kingrutor.
e) Föräldrar och förskolepersonal har ansvar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
f) All motortrafik är förbjuden, i detta inkluderas den sk rampen mellan grinden och bommen.
g) Mopeder får ledas till och från gården med avstängd motor, och parkeras på avsedd plats för mopeder vid port 114 nära rampen.
h) Motorcyklar och sk EU-mopeder får inte parkeras på gården.

Tänk på att punkt 14, buller och störningar, gäller även på gården.

7. Matning av fåglar
Att mata fåglar är inte tillåtet inom fastigheten, vare sig på balkong, uteplats, loftgång eller gård. Förutom att de smutsar ner lockar överblivna matrester till sig råttor och andra skadedjur.

8. Tvättstuga
Tvättstugor finns i port 102, 114, 120 samt 124. De är tillgängliga för boende i bostadsrättsföreningen och får endast användas för hushållstvätt från lägenhet i Brf Rektangeln 22. Bokningssystem finns via app, hemsida och i anslutning till tvättstugan. OBS! Mattor ska endast tvättas i grovtvättmaskinen. Endast textiltvätt får ske i tvättstugan.

Vi vill alla ha det rent och fint när vi kommer till tvättstugan och det får vi, om vi alla städar efter oss. Anslag finns uppsatta på vad som förväntas av dig.

9. Lägenhetsförråd
Till varje lägenhet hör ett förråd som märkt med lägenhetsnummer. Där får du inte förvara brandfarliga föremål. Gångarna utanför ska hållas fria och får inte belamras. Det är inte heller tillåtet att förvara, även för en kort tid, något i gångarna eller andra öppna utrymmen invid källarförråden.

10. Rökning
Vi har ett generellt rökförbud i alla våra gemensamma utrymmen. Därutöver ska grannarna inte behöva störas av cigarettrök som kommer från en lägenhet. Fimpar är skräp och får inte slängas på gården annat än i papperskorgar och naturligtvis inte heller från balkonger.

11. Cyklar, barnvagnar, rullatorer och liknande
Cyklar ska förvaras i gårdens cykelställ eller i föreningens cykelrum alternativt inne i den egna lägenheten. Trapphus, entréer och loftgångar ska hållas fria från allt brännbart och skrymmande material, t ex barnvagnar, cyklar, rullatorer, permobiler och liknande. Brandskyddsmyndigheten kräver att fastighetens utrymningsvägar hålls fria.
Föreningen har två typer av cykelförvaring:
Vardagsparkering: Sker i cykelställ på gården. Där ställs cyklar som används dagligen, eller i alla fall varje månad.
Långtidsförvaring: Sker endast i de låsbara cykelrummen. Cykelrummen avser förvaring i mer än ett par månader, typ vinterförvaring.
Vänligen respektera dessa tidsgränser. De är för vår egen trivsel. Det åligger cykelinnehavaren själv att tillse att den egna cykeln står på rätt ställe. Föreningen genomför regelbundet cykelrensningar för att reglerna ska upprätthållas och cykelförvaring ska vara tillgänglig för alla. Cyklar får ej stå utanför cykelställen på gården. Mopeder ska parkeras på anvisad plats utanför port 114. Lådcyklar ska placeras på anvisad plats vid fotbollsplanen.

I cykelställen ska enbart stå fungerande cyklar. Trasiga cyklar lagas eller ställs i cykelförråd av ägaren. Lösa tillbehör till cyklar, som till exempel cykelbarnstol/cykelsits, förvaras inte i cykelställ. Föreningen förbehåller sig rätten att flytta bort såväl lösa tillbehör som cyklar som är uppenbart obrukbara. De flyttas till låst förråd. Efter tre månader anses de förverkade och bortforslas.

Med cyklar avses även trehjulingar, springcyklar och andra barncyklar samt sparkcyklar.

12. Avfallshantering
a) I trapphusens sopnedkast slänger du endast hushållsavfall i en väl hopknuten plastpåse. Påsen ska lätt gå in i nedkastet och kontrollera att luckan stängs igen. Annat, t ex hopvikta pizzakartonger, orsakar besvärliga och kostsamma stopp i soprören.

b) Föreningen källsorterar avfall. I port 106 på gatuplan finns källsorteringsrum med markerade kärl för bl a glas, metall, plast, papper, tidningar samt wellpapp. Även grovsopor tas till viss del emot, till exempel elektronikavfall. Vitvaror och miljöfarligt avfall tar du själv till återvinningscentralen. Gäller även skrymmande avfall där enbart det som går in i kärlen får lämnas.
Av hänsyn till miljön ber vid dig vänligen respektera indelningsordningen. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningens medlemmar betalar för varje tömning.

c) Vid renovering ansvarar du själv för att transportera byggavfallet till en återvinningscentral. Byggavfall får inte förvaras i trapphus/loftgångar, på gården eller på Stockholm stads mark vilket innebär att hämtningar behöver planeras så att inget blir stående.

d) Bostadsrättsföreningens, Stockholm Stads och Polismyndighetens regler måste följas rörande avlägsnande av byggavfall vid renovering. Det innebär att inget byggavfall får placeras inom fastigheten, samt att placering av byggavfall utanför fastigheten kräver tillstånd från polismyndigheten och att avgift till Stockholm stad erläggs i enlighet med deras regler. Sker ej detta, och rättelse ej sker efter att felet påtalats då avfallet befinner sig på fastighetens mark, äger Bostadsrättsföreningen rätt att bortforsla byggavfallet och debitera bostadsrättsägaren kostnaden för bortforslingen samt en administrationsavgift på 1 000 kr per bortforsling. Debiteringen sker på nästkommande månadsavi. Befinner sig avfallet på Stockholm stads mark polisanmäler Bostadsrättsföreningen regelbrottet.

13. Husdjur
Husdjur ska vara kopplade på gården. Har du husdjur ska du ansvara för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Djuren får inte rastas på gården.

14. Buller och störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller inte bara i lägenheten utan även i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga och på gården.

Reglerna gäller dygnet runt. Det är extra viktigt att inte störa efter kl 21 på vardagar fram till kl 8 på morgonen. På helgen ska det vara lugnt från kl 23 till kl 10 på morgonen. Informera gärna grannarna i god tid om du ska ha fest. Särskilda regler gäller vid ombyggnader, se punkt 17.

Vid bekräftad störning, då störningsjouren varit på besök, kan du som ansvarig bostadsrättsinnehavare/hyresgäst bli debiterad kostnaden för utryckningen.

15. Andrahandsupplåtelse, korttidsuthyrning och inneboende
Att upplåta sin lägenhet i andra hand kräver föreningens samtycke. Ansökan om andrahandsupplåtelse ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod (högst ett år med möjlighet till förlängning maximalt ett år till av föreningen godkända skäl) och vem som ska hyra lägenheten, och lämnas till föreningen tillsammans med kopia på andrahandskontraktet. Föreningen kan medge upplåtelse till namngiven person men inte till juridisk person. Blanketter för ansökan samt kontrakt finns att hämta under rubriken "bostaden".

Korttidsuthyrning tillåts inte. Med korttidsuthyrning avses uthyrning kortare än tre månader. Med korttidsuthyrning avses även uthyrning av hotellkaraktär, till exempel AirBnB, oavsett om det avser hela eller delar av lägenheten. Dock är uthyrning under längre tid (tre månader eller mer) till inneboende, när medlemmen/hyresrättsinnehavaren själv är folkbokförd och bor i lägenheten, tillåten.

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten och bekosta de reparationer som krävs. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder ska detta repareras.

Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Får du ohyra i din lägenhet ska du omedelbart underrätta fastighetsförvaltaren.
Föreningen har avslutat sin bostadsrättsförsäkring, därför behöver bostadsrättshavare teckna ett bostadsrättstillägg som tillägg till sin egen hemförsäkring. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för din lägenhet, även om du inte själv är vållande till ev skada.

Även du som är hyresgäst ska vårda lägenheten. Finns reglerat, enligt Jordabalken kap 12 § 14 (1970:994). Om en skada uppstår anger lagen också att hyresgästen genast ska kontakta värden – i vårt fall är det föreningens fastighetsförvaltare.

17. Förändringar i lägenheten
Föreningen ska alltid kontaktas innan en renovering kan påbörjas.
Mindre förändringar får göras i lägenheten, utan föreningens tillstånd. Du får t ex måla och sätta upp nya tapeter. I flytspackelsanerade lägenheter finns särskilda krav för golvläggning och golvlister.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluft. Det är förbjudet att ansluta en motordriven köksfläkt till fastighetens ventilationssystem. Kolfilterfläkt är tillåtet. Du får inte själv justera eller täppa till ventiler i lägenheten.
Mer omfattande förändringar kräver föreningens tillstånd, t ex att ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. De hantverkare du anlitar ska ha behörighet för det arbete de utför. Det kan behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Observera att du inte får göra åverkan i bärande väggar eller i golv utan tillstånd. För inglasning av balkong krävs både bygglov och tillstånd av föreningen.

Ta hänsyn till dina grannar vid bullerstörande arbeten. Dessa får endast utföras vardagar mellan kl 8-17. Bilning får inte utföras mer än tre timmar i sträck. Informera grannarna i god tid, även i närliggande portar.

För andra typer av arbeten som kan medföra ljud, exempelvis uppsättande av tavlor, kan även helger användas mellan kl 11-14.

Du behöver föreningens tillstånd för att sätta upp markis. Tillstånd krävs även för AC-utrustning, parabolantenn eller annan utomhusantenn som under inga omständigheter får monteras på husets fasad.

Vid ingrepp på föreningens egendom äger föreningen alltid rätt att åtgärda brister och skador på bostadsrättshavarens bekostnad. Det gäller bl a allt som monterats på husets fasad.

Styrelsen kan, om den så önskar, göra inspektion av lägenhet som är ute till försäljning för att säkerställa att det inte har skett renoveringar som ej har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse eller av den utsedd person. Vanliga fel är förändringar i vatten och avlopp, installation av motordriven köksfläkt samt borttagande av ventilerade golvlister vilket inte är tillåtet något av det.

18. Om du tänker flytta
Kontakta en valfri mäklare för att ta reda på de rutiner som gäller vid överlåtelser och medlemsskap. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan de får flytta in. Observera att föreningen har en månad på sig för att godkänna nya medlemmar varför det är viktigt att inte komma överens om ett för tillträdesdatum som ligger för nära i tiden. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska mäklaren även lämna in ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.